Meraklısına

Kleopatra Nereliydi ?

Yunan’dı. Adının kelime anlamı ‘atalarıyla ünlü’ olan Kle­ opatra, Büyük İskender’in sağ kolu 1. Ptolemaios’un (MÖ 303-285) soyundan gelmektedir. MÖ 325 yılında İskender öldüğünde Ptolemaios’un gösterdiği sadakat Mısır valiliği ile ödüllendirilmişti. Tıpkı İskender gibi Ptolemaios da Yunanis­ tan’ın kuzeyindeki Makedonya’dandı. Makedonlarda krallık hep babadan  oğula geçmiş, mutlak güce sahip kralları  ol­ muştu. Güneyin filizlenen yeni fikirlerini hep hakir görürlerdi ve sonunda MÖ 322 yılında Atina’da demokrasiyi ezmişlerdi. Bu soydan gelen Ptolemaios MÖ 305 yılında kendini Mısır fi­ ravunu ilan ederek 275 yıl sürecek bir hanedan kurdu.

Ptolemaios’un sarayı Yunanca konuşur, işgalci bir ya­ bancı güç gibi davranırdı, tıpkı Hindistan’daki lngilizler gibi. O soydan gelenler aynı zamanda Mısır’daki bütün diğer fira­ vunlar gibi Tanrı kabul edilirdi, birbirlerine kenetlenmişlerdi. Bütün erkek varislerin adı Ptolemaios, kızlarınki Kleopatra ya da Berenice olurdu. Her şey aile içinde kalsın ve tebaları ile aralarındaki mesafe pekişsin diye, genelde kardeşler birbirle­ ri ile evlendirildi. Bu yüzden Ptolemaios aile ağacını takip etmek neredeyse imkansızdır.

Örneğin, bizim bildiğimiz Kleopatra aslında Vll. Kleopat­ ra’dır. (MÖ 69-30), onun annesi ise V. ya da VI: Kleopat­ ra’dır. Bizim Kleopatra’nın babası, aynı zamanda kuzeni de olan kız kardeşi ile evlenen Xll. Ptolemaios’tur (MÖ 117-51). Bu oldukça küçük bir gen havuzu idi. Kleopatra’nın sadece dört büyük büyük ebeveyni ve (on altı tane olabilecekken) sadece altı tane büyük büyük büyük ebeveyni vardı. Günü­ müze kalan heykel ve sikkeler Kleopatra’ nın Shakespeare’ın tasvir ettiği kadar güzel olmadığını ortaya koymaktadır. An­ cak, yüzyıllar boyunca süren akraba evliliğinin sonucu olan klasik Ptolemaios görünüşüne de -şişman ve pörtlek gözlü­ sahip değildi ve hiç kimse akrabalarından hangisinin onu do­ ğurduğunu tam olarak bilmese de etnik olarak Makedon­ ya’dan gelen safkan bir Yunan’dı.

Buna rağmen Mısır’la özdeşleşti.18 yaşında kraliçe olup yaklaşık 40 yıl boyunca hüküm sürdü. Mısır dilini öğrenen ve geleneksel Mısır elbisesi ile portre yaptıran ilk Ptolemaios oydu. iktidarına karşı olabilecek her tehdit karşısında acıma­ sızdı. iki kardeşini öldürttü, aynı zamanda kocası olan üçün­ cü kardeşi Xlll. Ptolemaios’u ortadan kaldırmak uğruna ülke­ yi iç savaşa sürükledi.

Kıdemli saray mensupları Ptolemaios’u destekledi. Bu­ nun üzerine Kleopatra, Jül Sezar’ı ayarttı. Kısa süre önce diktatör (Roma senatosunda üst düzey magistra) seçilen Sezar dünyanın en büyük ve en güçlü ordusunun komuta­ nıydı. Birlikte bütün muhalifleri ortadan kaldırdılar. Sezar sui­ kasta kurban gidince Roma’da iç savaş çıktı. Kleopatra bu sefer de onun yardımcısı Marcus Antonius’u baştan çıkar­ dı.Bütün bunlar olup biterken makyaj malzemeleri ile ilgili bir kitap yazmayı da bildi.

Octavian (sonradan İmparator Augustus olacak) emrin­ deki Roma ordusunun, Marcus Antonius’u Aktium çarpışma­ sında (MÔ 31) yenilgiye uğratmasının ardından savaş sona erdi. Kleopatra’nın intihar ettiğini sanan Antonius kendini öl­ dürünce, Kleopatra da kendini zehirledi (son araştırmalar işe engerek yılanlarının hiç karışmadığını göstermekted ir). Kleo­ patra son firavundu.Romalılar o kadar çok Mısır altını ele geçirdi ki.Senato faiz oranlarını yüzde 12’den 4’e düşürdü.

Bu yazıyı değerlendirin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu